SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/022 | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

Egyéb foglalkozások rendje, igénybevételének feltételei 

(ld. házirend 8. ponja)

Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, 
szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli 
foglalkozások igénybevétele ingyenes, kedvezményes, illetve önköltséges lehet.
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán 
kívüli rendszeres foglalkozások működhetnek 13:30 – 18:30 időpont között.

Szakkörök

A tanulók érdeklődésének megfelelően, a szakmai munkaközösségek vezetőinek 
javaslata alapján lehet szakköröket szervezni. Az iskola anyagi lehetőségeinek 
figyelembe vételével az igazgató dönt az indításról.
A szakköri foglalkozások meghatározott tematika alapján történnek, erről és a 
látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.
A szakkörbe való jelentkezéshez szülői engedély szükséges. A szakkör díjtalan, s az 
előre rögzített tematika szerint működik.

Diákkörök, érdeklődési körök

Speciális tehetséggondozást, képességfejlesztést, a tanulói érdeklődést, az 
általános műveltséget, tájékozódási képességet, a kreativitás fejlesztését 
vannak hivatva segíteni.
A diákkörökre, érdeklődési körökre vonatkozóan a következő szabályok élnek:
• A diákkör alapításához legalább 8 alapító tag szükséges.
• A megalakítandó diákkör rendelkezzen programmal, ütemtervvel valamint
szervezeti és működési szabályzattal.
• A diákkör által megjelölt cél és tevékenység összhangban legyen az intézmény 
Szakmai Programjával, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatával (az 
összevetést a diák- önkormányzatot segítő tanár végzi).
• A diákkör megalakulását az iskola igazgatójánál kell bejelenteni, ő ad engedélyt 
a csoport működésére.
• A diákkör a rendelkezésére bocsátott iskolai eszközökért (terem berendezése, 
technikai eszközök stb.) anyagi felelősséggel tartozik a Ktv. előírásai szerint.

Diáksportkör

A tanulók mozgásigényének kielégítésére, egészséges testi fejlődésük 
előmozdítására alakult. Az iskola minden tanulója alanyi jogon a tagja, a sportköri 
tagdíj befizetésével. A sportkör működését és gazdálkodását külön szabályzatban
saját maga szabályozza, melyről évente beszámolót készít a tantestület számára.

Korrepetálások

A tanulók tanulmányi eredményétől függően a szaktanárok és az osztályfőnökök 
javaslata alapján a munkaközösségek döntenek - az igazgató jóváhagyásával - a 
korrepetálások szükségességéről egy- egy tanulócsoportnál. A korrepetálások adott 
esetben kötelezően is előírhatók tanulóknak, tanulócsoportoknak.
Egy-egy tantárgyból eseti, nem rendszeres korrepetálás is szervezhető. A 
felzárkóztatás, korrepetálás ingyenes.

Tanulmányi, sport és kulturális versenyek, rendezvények

Szervezésük és a versenyeken való részvétel a nevelés céljaival összefüggésben 
kiemelt feladat, ezért a versenyeken való részvétel koordinálása az 
igazgatóhelyettesek feladata, a versenyző kiválasztása, felkészítése az illetékes 
szaktárgyi munkaközösségek feladata.
Azon versenyek körét, ahol az iskola tanulóit indítani kívánja az iskolai munkaterv 
és a munkaközösség munkatervei kell, hogy tartalmazzák.
Érettségi vizsgára, továbbtanulásra előkészítő foglalkozások
Igény szerint, a végzős osztályoknak szervezhetők az igazgató engedélye alapján. A 
foglalkozások meghatározott tematika szerint történnek, erről és a látogatottságról 
naplót kell vezetni


Partnereink

SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Telefon: +36/32-411 044

E-mail: titkarsag@stromfeld-nmszc.hu

OM azonosító: 203048/022

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015, E/2020/000161


2024 Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum